Partnerji na pohištvenem trgu Danske

Podjetje VUDEX d.o.o je bilo v začetku leta 2020 izbrano na javnem razpisu, SPIRIT Slovenija.

K projektu imenovanem »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«, smo skupaj z izbranima partnerjema pristopili k operaciji »Partnerji na pohištvenem trgu Danske«.

Sam namen projekta je krepitev mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tuj trg ter povečanje možnosti poslovnega sodelovanja malih oziroma srednjih podjetij s tujimi partnerji.

Več o javnem razpisu, pa si lahko preberete na:

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ucinkovitejsi-nastop-podjetij-na-tujih-trgih

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022


At the beginning of 2020, the company VUDEX d.o.o. was selected in a public tender, SPIRIT Slovenia.

In the project called "Promoting partnerships for more effective performance in foreign markets 2020-2022", we entered together with selected partners in joined operation "Partners in the furniture market of Denmark".

The very purpose of the project is to strengthen international competitiveness, introduce products to foreign markets and increase the possibilities of business cooperation of small and medium-sized enterprises with foreign partners.

You can read more about the public tender at:

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-ucinkovitejsi-nastop-podjeti-na-tujih-trgih

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022